شرکت فجر پایدار (سهامی خاص) با هدف مشارکت در توسعه عمرانی و اقتصادی کشور عزیزمان ایران در سال 1379 تاسیس گردید.
این شرکت با اتکا به تجارت مدیران و کارشناسان خود، با معرفی ابتکارات مهندسی و بکارگیری روش‌های مدرن مدیریتی و حرفه‌ای در پروژه‌ها (استانداد) تلاش در جهت یاری‌رسانی به شکوفایی صنایع ملی و حضور فعال در بازارهای بین‌المللی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.
فعالیت‌های عمرانی این شرکت به دلیل توانمندی تجهیزاتی بیشتر در زمینه‌های احداث راه‌های اصلی بزرگراهی، طرح‌های بزرگ زهکشی و آبیاری در زمینه‌های کشاورزی و همچنین اجرای خطوط اصلی نفت و گاز بوده و این را ضمن کسب رضایت کارفرمایان در این حوزه‌ها موفق به اخذ پایه یک در رشته‌ها راه و ترابری و همچنین رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردیده است.
شرکت فجر پایدار (سهامی خاص) با هدف مشارکت در توسعه عمرانی و اقتصادی کشور عزیزمان ایران در سال 1379 تاسیس گردید.
این شرکت با اتکا به تجارت مدیران و کارشناسان خود، با معرفی ابتکارات مهندسی و بکارگیری روش‌های مدرن مدیریتی و حرفه‌ای در پروژه‌ها (استانداد) تلاش در جهت یاری‌رسانی به شکوفایی صنایع ملی و حضور فعال در بازارهای بین‌المللی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.
فعالیت‌های عمرانی این شرکت به دلیل توانمندی تجهیزاتی بیشتر در زمینه‌های احداث راه‌های اصلی بزرگراهی، طرح‌های بزرگ زهکشی و آبیاری در زمینه‌های کشاورزی و همچنین اجرای خطوط اصلی نفت و گاز بوده و این را ضمن کسب رضایت کارفرمایان در این حوزه‌ها موفق به اخذ پایه یک در رشته‌ها راه و ترابری و همچنین رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردیده است.
شرکت فجر پایدار (سهامی خاص) با هدف مشارکت در توسعه عمرانی و اقتصادی کشور عزیزمان ایران در سال 1379 تاسیس گردید.
این شرکت با اتکا به تجارت مدیران و کارشناسان خود، با معرفی ابتکارات مهندسی و بکارگیری روش‌های مدرن مدیریتی و حرفه‌ای در پروژه‌ها (استانداد) تلاش در جهت یاری‌رسانی به شکوفایی صنایع ملی و حضور فعال در بازارهای بین‌المللی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.
فعالیت‌های عمرانی این شرکت به دلیل توانمندی تجهیزاتی بیشتر در زمینه‌های احداث راه‌های اصلی بزرگراهی، طرح‌های بزرگ زهکشی و آبیاری در زمینه‌های کشاورزی و همچنین اجرای خطوط اصلی نفت و گاز بوده و این را ضمن کسب رضایت کارفرمایان در این حوزه‌ها موفق به اخذ پایه یک در رشته‌ها راه و ترابری و همچنین رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردیده است.